Văn bản theo chủ đề: Bổ nhiệm, miễn nhiệm

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3 312/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với bà Nguyễn Thị Trang Nhung và giao nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quản trị du lịch và Lữ hành, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
4 7573/QĐ-HVN 29/12/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Văn Mão, Trưởng Khoa Giáo dục quốc phòng, giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 cho đến khi có quyết định mới
5 7460/QĐ-HVN 27/12/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Quang Ước giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cơ Điện và Đào tạo lái xe, nhiệm kỳ 2021-2026
6 7430/QĐ-HVN 26/12/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Hương giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
7 7429/QĐ-HVN 26/12/2022 Quyết định để bà Nguyễn Thị Hương thôi giữ chức Phó Trường Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác
8 7248/QĐ-HVN 19/12/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
9 7247/QĐ-HVN 19/12/2022 Quyết định để ông Luyện Hữu Cử thôi kiêm nhiệm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học học đất và Dinh dưỡng cây trồng, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
10 6671/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao ông Trương Hà Thái giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Thú y cho đến khi có quyết định mới
11 6670/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Hiên giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
12 6669/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Chung Thông giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
13 6668/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao bà Vũ Thị Lưu giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin cho đến khi có quyết định mới
14 6667/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định để bà Vũ Thị Thúy Hằng thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng do cá nhân có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ và do hết nhiệm kỳ công tác
15 6665/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định để ông Vũ Văn Liết thôi giữ nhiệm vụ Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng do cá nhân có đơn đề nghị thôi giữ nhiệm vụ
16 6664/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Ngọc Thu giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh cơ bản, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
17 6663/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao bà Phạm Hương Lan giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Tiếng Anh cơ bản, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
18 6662/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao bà Trần Thị Hải giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
19 6661/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định để bà Phạm Hương Lan thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn và nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Tiếng Anh cơ bản, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ do hết nhiệm kỳ công tác
20 6660/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định để bà Trần Thị Hải thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ do hết nhiệm kỳ công tác
21 6659/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Sơn giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội cho đến khi có quyết định mới
22 6658/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định để bà Trương Thị Thu Hạnh thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
23 6666/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Văn Mười giữ nhiệm vụ phụ trách Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng cho đến khi có quyết định mới
24 6606/QĐ-HVN 22/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Sơn giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Bệnh lý thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
25 6587/QĐ-HVN 22/11/2022 Quyết định thay đổi vị trí việc làm và giao ông Hoàng Sĩ Thính giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quản trị khách sạn và Nhà hàng, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
26 6586/QĐ-HVN 22/11/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp, nhiệm kỳ 2021-2026
27 6585/QĐ-HVN 22/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Thế Cường giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026.
28 6454/QĐ-HVN 15/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cừ giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026
29 6428/QĐ-HVN 15/11/2022 Quyết định để ông Nguyễn Đăng Thiện thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao
30 6454/QĐ-HVN 15/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cừ giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026
31 6428/QĐ-HVN 15/11/2022 Quyết định để ông Nguyễn Đăng Thiện thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao
32 6350/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định để ông Nguyễn Hoài Nam thôi kiêm nhiệm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y
33 6345/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Lại Phương Thảo giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2021-2026
34 6346/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Sơn giữ chức Phó Viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp, nhiệm kỳ 2021-2026
35 6352/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Mai Lan Phương giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
36 6351/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Toản giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
37 6349/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Hưởng giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
38 6348/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Hồ Ngọc Ninh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
39 6347/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Huy Thiệp giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp, nhiệm kỳ 2021-2026
40 5890/QĐ-HVN 18/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Tuấn giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, nhiệm kỳ 2021-2026
41 5755/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định giao bà Trần Thị Thu Huyền giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin cho đến khi có quyết định mới.
42 5754/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định giao bà Lại Phương Thảo giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
43 5753/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định giao bà Bùi Thị Lâm giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
44 5752/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định để bà Lê Thị Thanh Hảo thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Tài chính và nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác
45 5751/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định giao bà Đào Hồng Vân giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
46 5750/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định giao ông Đồng Đạo Dũng giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
47 5749/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định để ông Nguyễn Hải Núi thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh và phụ trách Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do cá nhân được giao nhiệm vụ công tác mới
48 5747/QĐ-HVN 10/10/2022 Giao ông Nguyễn Xuân Trường giữ nhiệm vụ Trưởng Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
49 5746/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định để ông Vũ Ngọc Huyên thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Cơ Điện
50 5707/QĐ-HVN 09/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Ngọc Hướng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
51 5704/QĐ-HVN 09/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức Phó Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
52 5703/QĐ-HVN 09/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Trung giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Sinh học phân tử và Công nghệ sinh học ứng dụng, Khoa Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2021-2026
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay3,145
  • Tháng hiện tại36,495
  • Tổng lượt truy cập3,612,995
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây