Chức năng và nhiệm vụ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số: 2485 /QĐ-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Ban Tổ chức cán bộ

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-BNN-TCCB ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Tổ chức cán bộ là một đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi chung là Học viện) có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác tổ chức và cán bộ theo quy định của pháp luật và của Học viện.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng và kiện toàn bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và mối quan hệ giữa các đơn vị trong Học viện. Tham mưu xây dựng vị trí việc làm trong toàn Học viện.

2. Soạn thảo các văn bản về tổ chức nhân sự trình Giám đốc Học viện.

3. Lập kế hoạch nhu cầu tuyển dụng viên chức, phương án phân phối chỉ tiêu cho các đơn vị và tổ chức thực hiện tiếp nhận, tuyển dụng viên chức.

4. Chủ trì và phối hợp với các các đơn vị trong công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là viên chức).

5. Tư vấn về nhân sự để Giám đốc Học viện ra quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chức danh quản lý theo thẩm quyền.

6. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xét hết tập sự, nâng ngạch/thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển ngạch/thay đổi chức danh nghề nghiệp, xét nâng bậc lương, phụ cấp... và đánh giá viên chức hàng năm.

7. Làm các thủ tục cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo... ở trong và ngoài nước.

8. Chủ trì phổ biến và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức; xét đề nghị kéo dài thời gian làm việc đối với viên chức đến tuổi nghỉ hưu theo đúng quy định.

9. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong Học viện về công tác tổ chức nhân sự; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và đảm bảo chế độ chính sách của người lao động.

10. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện phân phối các nguồn thu hợp pháp cho viên chức theo quy định của Học viện; thực hiện thanh toán tiền dạy vượt giờ cho viên chức giảng dạy, thanh toán tiền làm ngoài giờ cho viên chức.

11. Quản lý hồ sơ viên chức.

12. Kết hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

13. Ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo sự uỷ nhiệm của Giám đốc Học viện.

            14. Là đầu mối đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

            15. Cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, lao động hợp đồng của Ban theo đúng quy định hiện hành.

            16. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.

            17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban có Trưởng Ban và các Phó trưởng Ban do Giám đốc Học viện quyết định bổ nhiệm theo quy định.

2. Trưởng Ban điều hành hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về hoạt động của Ban; bố trí tổ công tác/viên chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phó trưởng Ban giúp Trưởng Ban theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Trưởng Ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

4. Viên chức trong Ban thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng Ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây trái với Quyết định này.

            Điều 5. Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Tài chính và Kế toán, Trưởng các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ NN và PTNT (để b/c);

- Lưu: VT,TC,LT(7).

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trần Đức Viên

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay4,658
  • Tháng hiện tại65,083
  • Tổng lượt truy cập7,075,678
Văn bản mới

2475/QĐ-HVN

Quyết định kiện toàn Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

lượt xem: 48 | lượt tải:29

2300/QĐ-HVN

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh và Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 138 | lượt tải:82

2228/QĐ-HVN

Hội đồng sức khỏe của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 62 | lượt tải:35

2182/QĐ-HVN

Quyết định bổ nhiệm lại bà Hoàng Thị Hà giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 72 | lượt tải:35

2139/QĐ-HVN

Quyết định thành lập Hội đồng Chuyên gia, Cố vấn nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 114 | lượt tải:90
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây