STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 369/QĐ-HVN 30/01/2023 Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với ông Hồ Ngọc Ninh và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2021-2026
2 312/QĐ-HVN 18/01/2023 Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với bà Nguyễn Thị Trang Nhung và giao nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quản trị du lịch và Lữ hành, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
3 311/QĐ-HVN 18/01/2023 Quyết định để bà Phan Thị Phương Thảo thôi giữ chức Phó Trường Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm từ ngày 01 tháng 01 năm 2023
4 299/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư đối với ông Phạm Bảo Dương
5 300/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Vũ Ngọc Thắng
6 301/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với bà Bùi Khánh Linh
7 302/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với bà Bùi Thị Thu Hương
8 303/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Cao Trường Sơn
9 304/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Võ Hữu Công
10 305/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Chu Mạnh Thắng
11 306/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với bà Trần Thị Bích Ngọc
12 307/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với bà Ngô Thị Kim Cúc
13 308/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Nguyễn Tiến Đông
14 225/QĐ-HVN 16/01/2023 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ NCKH năm 2020 đối với nhóm Nghiên cứu mạnh
15 226/QĐ-HVN 16/01/2023 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ NCKH năm 2021 đối với nhóm Nghiên cứu mạnh
16 183/QĐ-HVN 12/01/2023 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ học kỳ I năm học 2022-2023
17 140/QĐ-HVN 11/01/2023 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ I năm học 2022-2023
18 139/QĐ-HVN 11/01/2023 Quyết định thanh toán tiền dự giờ giảng học kỳ I năm học 2022-2023
19 137/QĐ-HVN 11/01/2023 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cơ Điện và Đào tạo lái xe
20 138/QĐ-HVN 11/01/2023 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cơ Điện và Đào tạo lái xe
21 52/QĐ-HVN 06/01/2023 Quyết định thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp học kỳ I năm học 2022-2023
22 54/QĐ-HVN 06/01/2023 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ I năm học 2022-2023
23 53/QĐ-HVN 06/01/2023 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động hướng dẫn) học kỳ I năm học 2022-2023
24 24/QĐ-HVN 05/01/2023 Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2022
25 25/QĐ-HVN 05/01/2023 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp ngoài giờ (mã LOP) học kỳ I năm học 2022-2023
26 7573/QĐ-HVN 30/12/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Văn Mão, Trưởng Khoa Giáo dục quốc phòng, giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 cho đến khi có quyết định mới
27 7459/QĐ-HVN 28/12/2022 Quyết định đổi tên Trung tâm Dạy nghề Cơ Điện và Đào tạo lái xe thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cơ Điện và Đào tạo lái xe
28 7460/QĐ-HVN 28/12/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Quang Ước giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cơ Điện và Đào tạo lái xe, nhiệm kỳ 2021-2026
29 7429/QĐ-HVN 27/12/2022 Quyết định để bà Nguyễn Thị Hương thôi giữ chức Phó Trường Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác
30 7430/QĐ-HVN 27/12/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Hương giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
31 7245/QĐ-HVN 20/12/2022 Quyết định thành lập Tổ Văn phòng thuộc Khoa Cơ Điện
32 7247/QĐ-HVN 20/12/2022 Quyết định để ông Luyện Hữu Cử thôi kiêm nhiệm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học học đất và Dinh dưỡng cây trồng, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
33 7248/QĐ-HVN 20/12/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
34 2291/HVN-TCCB 29/11/2022 Thông báo điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện
35 6666/QĐ-HVN 25/11/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Văn Mười giữ nhiệm vụ phụ trách Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng cho đến khi có quyết định mới
36 6658/QĐ-HVN 25/11/2022 Quyết định để bà Trương Thị Thu Hạnh thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
37 6659/QĐ-HVN 25/11/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Sơn giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội cho đến khi có quyết định mới
38 6660/QĐ-HVN 25/11/2022 Quyết định để bà Trần Thị Hải thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ do hết nhiệm kỳ công tác
39 6661/QĐ-HVN 25/11/2022 Quyết định để bà Phạm Hương Lan thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn và nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Tiếng Anh cơ bản, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ do hết nhiệm kỳ công tác
40 6662/QĐ-HVN 25/11/2022 Quyết định giao bà Trần Thị Hải giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
41 6663/QĐ-HVN 25/11/2022 Quyết định giao bà Phạm Hương Lan giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Tiếng Anh cơ bản, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
42 6664/QĐ-HVN 25/11/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Ngọc Thu giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh cơ bản, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
43 6665/QĐ-HVN 25/11/2022 Quyết định để ông Vũ Văn Liết thôi giữ nhiệm vụ Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng do cá nhân có đơn đề nghị thôi giữ nhiệm vụ
44 6667/QĐ-HVN 25/11/2022 Quyết định để bà Vũ Thị Thúy Hằng thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng do cá nhân có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ và do hết nhiệm kỳ công tác
45 6668/QĐ-HVN 25/11/2022 Quyết định giao bà Vũ Thị Lưu giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin cho đến khi có quyết định mới
46 6669/QĐ-HVN 25/11/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Chung Thông giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
47 6670/QĐ-HVN 25/11/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Hiên giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
48 6671/QĐ-HVN 25/11/2022 Quyết định giao ông Trương Hà Thái giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Thú y cho đến khi có quyết định mới
49 6585/QĐ-HVN 23/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Thế Cường giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026.
50 6586/QĐ-HVN 23/11/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp, nhiệm kỳ 2021-2026
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay2,796
  • Tháng hiện tại36,146
  • Tổng lượt truy cập3,612,646
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây