Công văn số 97/HVN-TCCB ngày 12 tháng 4 năm 2021 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021

Chủ nhật - 11/04/2021 04:48 893 0
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
-----------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------
Số:   97   /HVN-TCCB Hà Nội, ngày   12   tháng  4  năm 2021
V/v đề xuất ứng viên tham gia thành viên
Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021
 Kính gửi: Các khoa trong Học viện

 

          Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg);

          Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở (Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT);

          Thực hiện Công văn số 23/HĐGSNN ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) về việc giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021 và ý kiến của Giám đốc Học viện tại Tờ trình số 84/TTr-TCCB ngày 06 tháng 4 năm 2021. Để có cơ sở cho Giám đốc Học viện quyết định cử ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành được quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT đề xuất ứng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư đang là giảng viên cơ hữu của đơn vị tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021.

          Danh sách ứng viên của đơn vị giới thiệu và lý lịch khoa học của ứng viên (theo mẫu) được gửi về Ban Tổ chức cán bộ từ nay đến hết ngày 16 tháng 4 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Giám đốc Học viện.

          Nội dung Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan được đăng trên trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức cán bộ.

          Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc Học viện (để b/c);

- Lưu VT, TCCB.

TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

                                                                                  

Chi tiết xin xem trong file đính kèm

Nguồn tin: Ban Tổ chức cán bộ:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây