Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

Thứ hai - 13/05/2019 06:38 410 0

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

HĐ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 01/HVN-HĐKHĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 13   tháng  5  năm 2019

V/v: đề cử thành viên tham gia

Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

          Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

          Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

          Thực hiện Thông báo số 73/TB-HĐGSNN ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019. Ngày 10 tháng 5 năm 2019, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện đã tổ chức họp và thống nhất đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 như sau:

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị

Ngành

1.         

Đỗ Kim Chung

Giáo sư

Khoa Kinh tế và PTNT

Kinh tế

2.         

Phạm Văn Cường

Giáo sư

Khoa Nông học

Nông nghiệp

3.         

Nguyễn Thị Lan

Giáo sư

Khoa Thú y

Thú y

4.         

Vũ Văn Liết

Giáo sư

Khoa Nông học

Nông nghiệp

5.         

Nguyễn Văn Song

Giáo sư

Khoa Kinh tế và PTNT

Kinh tế

6.         

Vũ Đình Tôn

Giáo sư

Khoa Chăn nuôi

Chăn nuôi

7.         

Nguyễn Xuân Trạch

Giáo sư

Khoa Chăn nuôi

Chăn nuôi

8.         

Trần Đức Viên

Giáo sư

Khoa Môi trường

Nông nghiệp

9.         

Trần Hữu Cường

Phó Giáo sư

Khoa Kế toán và QTKD

Kinh tế

10.       

Trần Thị Định

Phó Giáo sư

Khoa Công nghệ thực phẩm

Nông nghiệp

11.       

Lại Thị Lan Hương

Phó Giáo sư

Khoa Thú y

Thú y

12.       

Nguyễn Thị Minh

Phó Giáo sư

Khoa Môi trường

Nông nghiệp

13.       

Lê Văn Phan

Phó Giáo sư

Khoa Thú y

Thú y

14.       

Kim Văn Vạn

Phó Giáo sư

Khoa Thủy sản

Thủy sản

 

           Vậy, Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông báo đến các đơn vị trong Học viện về kết quả đề cử danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 trong 02 ngày kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2019.

          Ý kiến phản ánh của đơn vị và cá nhân (nếu có), đề nghị gửi bằng văn bản về Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo (TS. Nguyễn Viết Đăng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý đào tạo, Email: nguyenvietdang@vnua.edu.vn) trước 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 5 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc Học viện (để b/c);

- Chủ tịch và Thành viên HĐKH&ĐT;

- Website của Học viện;

- Lưu VT, QLĐT, TCCB, HĐKHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

GS.TS. Trần Đức Viên

 

Nguồn tin: Ban Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây