Thông báo số 250/HVN-TCCB ngày 22/03/2018 về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Thứ năm - 22/03/2018 21:22 955 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   250 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    22   tháng  3  năm 2018

V/v xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

 

 

 

Kính gửi:  Các Khoa, Bộ môn trong Học viện

 

            Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

                Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

            Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

                Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

            Căn cứ Thông báo số 225/HVN-TCCB ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

            Học viện đã nhận được hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của các ứng viên (có tên trong danh sách kèm theo). Vậy, Học viện chuyển hồ sơ của các ứng viên tới Khoa, Bộ môn có nhu cầu bổ nhiệm và đề nghị Khoa, Bộ môn xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với các ứng viên. Việc tổ chức xét bổ nhiệm chức danh ở Bộ môn, Khoa bằng hình thức biểu quyết và phải được ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham gia họp xét tán thành.

            Thành phần Bộ môn bao gồm các viên chức của Bộ môn. Thành phần Khoa bao gồm: Trưởng, Phó Khoa; Trưởng các Bộ môn và các giáo sư, phó giáo sư là giảng viên cơ hữu của Khoa.

            Trưởng Khoa có trách nhiệm báo cáo Học viện (thông qua Ban Tổ chức cán bộ) về kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư trước ngày 31 tháng 3 năm 2018.

                Hồ sơ báo cáo gồm: Công văn của Khoa, Biên bản họp xét bổ nhiệm của Bộ môn, Khoa.

            Gửi kèm Công văn này gồm có: Danh sách ứng viên; Đơn đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Mẫu biên bản họp Bộ môn, Khoa./.

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TCCB.        

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

1. Thông báo số 250/HVN-TCCB ngày 22/03/2018

 

2. Danh sách ứng viên đăng ký bổ nhiệm

 

3. Biểu mẫu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây