Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Thứ sáu - 19/04/2019 06:44 365 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   461 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 19   tháng  4  năm 2019

V/v: Đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

 

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

            Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (sau đây gọi chung là Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg);

            Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở (sau đây gọi chung là Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT);

            Thực hiện Công văn số 70/HĐGSNN ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) về việc giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Để có cơ sở cho Giám đốc Học viện quyết định danh sách ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành báo cáo Hội đồng Giáo sư nhà nước, Giám đốc Học viện đề nghị đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành được quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT đề xuất ứng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư đang là giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

            Danh sách ứng viên của đơn vị giới thiệu (theo mẫu) được gửi về Học viện (thông qua Ban Tổ chức cán bộ) từ nay đến hết ngày 26 tháng 4 năm 2019.

                Nội dung Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT được đăng trên trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức cán bộ (Mục Chức danh GS, PGS)./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TCCB.        

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

1. Thông báo 461/HVN-TCCB và Mẫu biểu.

 

2. Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018.

 

3. Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/03/2019.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây