Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Thứ tư - 17/07/2019 06:35 400 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

HĐGS CƠ SỞ  NĂM 2019

Số:   912 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 17   tháng  7  năm 2019

THÔNG BÁO

Về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn

chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

——————

            Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

                Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

            Thực hiện Công văn số 128/HĐGSNN-VP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc đăng ký, công khai hồ sơ điện tử xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019. Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2019 công bố danh sách và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của các ứng viên đăng ký như sau:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh đăng ký xét

Ngành

đăng ký xét

1

Nguyễn Văn Thanh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Giáo sư

Thú y

2

Nguyễn Xuân Cảnh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phó Giáo sư

Nông nghiệp

3

Nguyễn Đức Tùng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phó Giáo sư

Nông nghiệp

4

Đặng Thị Lụa

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1

Phó Giáo sư

Thủy sản

5

Nguyễn Thanh Tùng

Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản

Phó Giáo sư

Thủy sản

(click vào tên ứng viên để xem Bản đăng ký)

 

            Vậy, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân được biết./.

Nơi nhận:

- Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân;

- Thành viên HĐGSCS;

- Website của Học viện;

- Lưu VT, TCCB.

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

GS.TS. Trần Đức Viên

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây