Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

Thứ hai - 22/07/2019 06:32 383 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

HĐGS CƠ SỞ NĂM 2019

 

Số:   938 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 22   tháng  7  năm 2019

V/v: Kế hoạch làm việc của Hội đồng báo cáo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 

 

            Kính gửi:    - Các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở;

                             - Các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh

                               giáo sư và phó giáo sư năm 2019.

 

            Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

                Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

            Căn cứ Thông báo số 73/TB-HĐGSNN ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

            Căn cứ kết luận của Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam họp ngày 17 tháng 7 năm 2019;

            Thực hiện các bước trong quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2019;

            Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hội đồng) thông báo kế hoạch làm việc của Hội đồng, hình thức báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 như sau:

            1. Kế hoạch làm việc

a)  Phiên thứ nhất:        

            - Thời gian:  14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 8 năm 2019.

            - Địa điểm: Phòng họp 1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

                - Nội dung: Trao đổi về kết quả thẩm định, nhận xét về từng ứng viên, biểu quyết ứng viên đạt đủ điều kiện cho báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá năng lực ngoại ngữ.

b) Phiên thứ hai:

            - Thời gian:  08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 8 năm 2019.

            - Địa điểm: Phòng họp 1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

            - Nội dung: (1) Hội đồng nghe và đánh giá báo cáo khoa học tổng quan; (2) Tiểu ban/Hội đồng đánh giá năng lực của các ứng viên; (3) Hội đồng thảo luận kết quả Báo cáo tổng quan và kết quả đánh giá ngoaị ngữ của từng ứng viên; (4) Hội đồng bỏ phiếu tín nhiệm và tổng kết đợt xét năm 2019 tại Hội đồng cơ sở Học viện.

            2. Hình thức trình bày báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá năng lực ngoại ngữ

            a) Báo cáo khoa học tổng quan: Ứng viên chuẩn bị báo cáo khoa học tổng quan theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Giáo sư nhà nước bằng tiếng Việt và photo thành 15 bản gửi các thành viên trong Hội đồng khí ứng viên báo cáo. Ứng viên trình bày bằng tiếng Việt báo cáo khoa học tổng quan trên PowerPoint trong thời gian không quá 30 phút và trả lời các câu hỏi của Hội đồng. Khi trả lời, ứng viên có thể phải trả lời một số câu hỏi bằng tiếng Anh.

            b) Đánh giá năng lực ngoại ngữ:

            - Ứng viên được yêu cầu dịch 01 trang tài liệu tiếng Việt liên quan đến chuyên môn của ứng viên do Hội đồng cung cấp sang tiếng nước ngoài mà ứng viên đăng ký thẩm định. Thời gian chuẩn bị là 30 phút;

- Ứng viên trình bày tóm tắt nội dung trang tài liệu đó bằng tiếng nước ngoài mà ứng viên đăng ký.

- Tiểu ban/Hội đồng đánh giá năng lực ngoại ngữ sẽ đánh giá năng lực ngoại ngữ thông qua các kỹ năng trình bày, viết, giao tiếp, nghe và trả lời các câu hỏi.

            Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo đến các thành viên trong Hội đồng và các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

   - Như trên;

   - HĐGSNN (để b/c);

   - Lưu VT, TCCB.

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

GS.TS. Trần Đức Viên

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây