Công văn số 1333/HVN-TCCB ngày 29/7/2021 về việc triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021

Thứ hai - 02/08/2021 12:52 3.959 0
1333 1
1333 2
 
Chi tiết xin xem trong file đính kèm
 

I. Kết quả đánh giá, xếp loại các năm
 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3953/QĐ-HVN, 4007/QĐ-HVN 23/10/2020 Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động năm học 2019-2020
2 2596 /QĐ-HVN 22/07/2019 Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
3 2074/QĐ-HVN 19/07/2018 Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
4 3101/QĐ-HVN 28/07/2017 Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016 - 2017
5 2180/QĐ-HVN 03/08/2016 Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015 - 2016
6 2200/QĐ-HVN 22/07/2015 Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
7 1363/QĐ-HVN 07/07/2014 Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013 - 2014
8 1859/QĐ-NNH 11/09/2013 Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2012 - 2013

II. Danh hiệu thi đua cấp cơ sở (cá nhân)
 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4177/QĐ-HVN 09/11/2020 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 (Đơn vị)
2 4176/QĐ-HVN 09/11/2020 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 (Học viện)
3 1364/QĐ-HVN 07/07/2014 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2013-2014 (Học viện)
4 1365/QĐ-HVN 07/07/2014 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2013-2014 (Đơn vị)
5 2018/QĐ-NNH 26/09/2013 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2012-2013 (Học viện)
6 2019/QĐ-NNH 26/09/2013 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2012-2013 (Đơn vị)
7 2057/QĐ-NNH 19/09/2012 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2011-2012 (Học viện)
8 2060/QĐ-NNH 11/09/2012 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2011-2012 (Đơn vị)
9 2292/QĐ-HVN 31/07/2015 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2014-2015 (Học viện)
10 2293/QĐ-HVN 31/07/2015 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2014-2015 (Đơn vị)
11 2347/QĐ-HVN 10/08/2016 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2015-2016 (Học viện)
12 2348/QĐ-HVN 10/08/2016 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2015-2016 (Đơn vị)
13 2139/QĐ-HVN 31/07/2018 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2017-2018 (Học viện)
14 2140/QĐ-HVN 31/07/2018 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2017-2018 (Đơn vị)
15 3229/QĐ-HVN 09/08/2017 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 (Học viện)
16 3227/QĐ-HVN 09/08/2017 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 (Đơn vị)
17 2867/QĐ-HVN 08/08/2019 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018-2019 (Đơn vị)
18 2866/QĐ-HVN 08/08/2019 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018-2019 (Học viện)
19 1691/QĐ-NNH 04/11/2011 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2010-2011 (Đơn vị)
20 1681/QĐ-NNH 04/10/2011 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2010-2011 (Học viện)
21 1786/QĐ-NNH 08/10/2010 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2009-2010 (Đơn vị)
22 1785/QĐ-NNH 08/10/2010 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2009-2010 (Học viện)
23 1574/QĐ-NNH 28/10/2009 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2008-2009 (Đơn vị)
24 1575/QĐ-NNH 28/10/2009 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2008-2009 (Học viện)
25 1658/QĐ-NNH 12/11/2008 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2007-2008
26 1566/QĐ-ĐHI, 1569/QĐ-ĐHI 31/10/2007 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2006-2007
27 1174/QĐ-ĐHI 06/11/2006 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2005-2006
28 1159/QĐ-ĐHI-TCCB 12/12/2005 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2004-2005
29 1144/QĐ-ĐHI-TCCB 22/11/2004 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2003-2004
30 1196/QĐ-ĐHI-TCCB 19/11/2003 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2002-2003
31 777/QĐ-ĐHI-TCCB 06/11/2002 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2001-2002
32 1073/QĐ-ĐHI-TCCB 04/11/2001 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2000-2001
33 887/QĐ-ĐHNNI-TCCB 13/12/2000 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 1999-2000
34 782/QĐ-TCCB 23/12/1999 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 1998-1999
35 572/TCCB-QĐ 20/10/1998 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 1997-1998
36 571/TCCB-QĐ 07/11/1997 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 1996-1997
37 580/TCCB-QĐ 28/11/1996 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 1995-1996
38 316/ĐHI-QĐ 16/10/1995 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 1994-1995

III. Danh hiệu thi đua cấp cơ sở (tập thể)
 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4201/QĐ-HVN 10/11/2020 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2019-2020 (Đơn vị)
2 4178/QĐ-HVN 09/11/2020 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2019-2020 (Học viện)
3 2141/QĐ-HVN 31/07/2018 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2017-2018 (Học viện)
4 2142/QĐ-HVN 31/07/2018 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2017-2018 (Đơn vị)
5 3228/QĐ-HNV 09/08/2017 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2016-2017 (Học viện)
6 3226/QĐ-HNV 09/08/2017 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2016-2017 (Đơn vị)
7 1366/QĐ-HVN 07/07/2014 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2013-2014 (Học viện)
8 1367/QĐ-HVN 07/07/2014 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2013-2014 (Đơn vị)
9 2021/QĐ-NNH 26/09/2013 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2012-2013 (Học viện)
10 2022/QĐ-NNH 26/09/2013 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2012-2013 (Đơn vị)
11 1690/QĐ-NNH 04/10/2011 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2010-2011 (Học viện)
12 1689/QĐ-NNH 04/10/2011 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2010-2011 (Đơn vị)
13 2058/QĐ-NNH 19/09/2012 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2011-2012 (Học viện)
14 2059/QĐ-NNH 19/09/2012 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2011-2012 (Đơn vị)
15 2349/QĐ-HVN 10/08/2016 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2015-2016 (Học viện)
16 2350/QĐ-HVN 10/08/2016 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2015-2016 (Đơn vị)
17 2294/QĐ-HVN 31/07/2015 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2014-2015 (Học viện)
18 2295/QĐ-HVN 31/07/2015 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2014-2015 (Đơn vị)
19 2869/QĐ-HVN 08/08/2019 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2018-2019 (Đơn vị)
20 2868/QĐ-HVN 08/08/2019 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2018-2019 (Học viện)


IV. Danh hiệu thi đua cấp cao, sáng kiến cấp bộ, kỷ niệm chương.... : xem tại ĐÂY


 

Tác giả bài viết: Phan Văn Đồng, Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Nguồn tin: Ban Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây