Công văn số 699/HVN-TCCB ngày 29/05/2019 về việc nâng bậc lương đợt 1 năm 2019

Thứ ba - 28/05/2019 23:08 1.129 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   699 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 29   tháng  5  năm 2019

V/v nâng bậc lương đợt 1 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

           

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV của bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Công văn số 3407/BNN-TCCB ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

            Căn cứ Quy định thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động được ban hành kèm theo Quyết định số 2484/QĐ-HVN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

            Căn cứ Quyết định số 2330/QĐ-HVN ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy định thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động được ban hành kèm theo Quyết định số 2484/QĐ-HVN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Học viện thông báo về chủ trương, kế hoạch xét duyệt nâng bậc lương đợt 1 năm 2019 cụ thể như sau:

1. Trưởng đơn vị phổ biến tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị: Quy định thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

2. Nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2019 (đối tượng bao gồm công chức, viên chức và người lao động có mốc thời gian tính nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung từ tháng 1 đến tháng 6).

3. Đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung được quy định tại Quy định thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị đối chiếu với tiêu chuẩn, lập danh sách các công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương đợt 1 năm 2019 chuyển về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày  22  tháng 6 năm 2019.

            Học viện thông báo và đề nghị các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức và người lao động cùng quan tâm thực hiện.

            Các văn bản hướng dẫn/mẫu biểu về công tác nâng bậc lương, danh sách dự kiến nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2019 đơn vị, công chức, viên chức và người lao động có thể xem tại trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức cán bộ (Mục: Nâng bậc lương)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ NN và PTNT (để b/c);

- Lưu VT, TCCB, LT(40).

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

1. Công văn số 699/HVN-TCCB ngày 29/05/2019;

 

2. Quy định nâng bậc lương;

 

3. Các mẫu biểu;

 

4. Danh sách dự kiến nâng bậc lương đợt 1 năm 2019;

 

5. Kết quả nâng bậc lương: Cả năm 2018,  Đợt 1 năm 2018,  Cả năm 2017, Đợt 1 năm 2017, Cả năm 2016, Đợt 1 năm 2016; Cả năm 2015; Đợt 1 năm 2015; Cả năm 2014; Đợt 1 năm 2014; Cả năm 2013; Đợt 1 năm 2013; Cả năm 2012, Đợt 1 năm 2012, Cả năm 2011 ; Đợt 1 năm 2011; Năm 2010 ; Năm 2009 ; Năm 2008; Năm 2007

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây