Các quyết định về công tác tổ chức cán bộ tháng 3 năm 2022

Thứ hai - 28/03/2022 04:18 1.601 0
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1601/QĐ-HVN 28/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Chí Thành thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Di truyền giống gia súc, Khoa Chăn nuôi do hết nhiệm kỳ công tác
2 1602/QĐ-HVN 28/03/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Thịnh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Di truyền giống gia súc, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026.
3 1597/QĐ-HVN 28/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch, Khoa Công nghệ thực phẩm, nhiệm kỳ 2021-2026.
4 1600/QĐ-HVN 28/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Ngọc Thắng giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Cây công nghiệp, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
5 1442/QĐ-HVN 18/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Bùi Thị Là giữ chức Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2021-2026.
6 1415/QĐ-HVN 16/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Hữu Cường thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Thực vật, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác
7 1414/QĐ-HVN 16/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Phùng Thị Thu Hà giữ chức Trưởng Bộ môn Thực vật, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
8 1412/QĐ-HVN 16/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức Trưởng Bộ môn Hóa học, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
9 1417/QĐ-HVN 16/03/2022 Quyết định để ông Vũ Văn Tuấn thôi kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Bộ môn Pháp luật, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
10 1416/QĐ-HVN 16/03/2022 Quyết đinh bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hạnh giữ chức Trưởng Bộ môn Pháp luật, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026
11 1418/QĐ-HVN 16/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Lê Thanh giữ chức Trưởng Bộ môn Khoa học chính trị, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026
12 1419/QĐ-HVN 16/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Đắc Dũng thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội
13 1420/QĐ-HVN 16/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hòa giữ chức Trưởng Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026.
14 1368/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Lê Ngọc Anh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
15 1379/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Đức giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
16 1315/QĐ-HVN 14/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Hồng Hạnh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và Thống kê sinh học, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
17 1287/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Di truyền và Chọn giống cây trồng, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
18 1288/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Tuấn Anh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Sinh lý thực vật, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
19 1289/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Việt Long thôi kiêm nhiệm chức Phó Trưởng Bộ môn Cây lương thực, Khoa Nông học
20 1290/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Thiều Thị Phong Thu giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Canh tác học, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
21 1291/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lộc giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Cây lương thực, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
22 1293/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định để ông Lê Vũ Quân thôi kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Máy nông nghiệp (cũ), Khoa Cơ Điện
23 1294/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Chung Thông giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Cơ học kỹ thuật, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
24 1295/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Hoàng Xuân Anh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Máy nông nghiệp và thực phẩm, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
25 1296/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Hải kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Bộ môn Máy nông nghiệp và thực phẩm, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
26 1297/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan giữ chức Trưởng Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng, Khoa Công nghệ thực phẩm, nhiệm kỳ 2021-2026
27 1298/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hiền giữ chức Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
28 1299/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thanh Lan giữ chức Trưởng Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
29 1301/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định để ông Sử Thanh Long thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y
30 1302/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định để ông Đỗ Quang Giám thôi kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
31 1303/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Kim Lành giữ chức Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
32 1304/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hằng giữ chức Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2021-2026
33 1305/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định để ông Bùi Trần Anh Đào thôi kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Bộ môn Bệnh lý thú y, Khoa Thú y
34 1306/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Tố Nga giữ chức Trưởng Bộ môn Bộ môn Bệnh lý thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
35 1300/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Tuấn Sơn thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
36 1312/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Thu giữ chức Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
37 1234/QĐ-HVN 08/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Trọng Phương, Phó Giáo sư kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Trắc địa bản đồ, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026.
38 1147/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định để bà Cao Việt Hà thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Khoa học đất (cũ), Khoa Tài nguyên và Môi trường do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức
39 1159/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Giang giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quản lý tài nguyên, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2016-2021
40 1160/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Thanh Sơn giữ chức Trưởng Bộ môn Quản lý tài nguyên, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
41 1161/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Văn Nhạ giữ chức Trưởng Bộ môn Quy hoạch đất, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
42 1162/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Bích Yên giữ chức Trưởng Bộ môn Sinh thái nông nghiệp, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
43 1163/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Hà Nghĩa giữ chức Trưởng Bộ môn Tâm lý, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2021-2026
44 1164/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định để bà Ngô Thị Dung thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Tài nguyên nước (cũ), Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
45 1165/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Ước giữ chức Trưởng Bộ môn Phương pháp giáo dục, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2021-2026
46 1166/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Quang Học thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Quy hoạch đất, Khoa Tài nguyên và Môi trường do cá nhân hết tuổi làm công tác quản lý
47 1167/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thủy giữ chức Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2021-2026
48 1170/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Luyện Hữu Cử giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2016-2021
49 1171/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định để bà Nguyễn Thu Hà thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Nông hóa (cũ), Khoa Tài nguyên và Môi trường do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức
50 1172/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thu Hà giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng, Khoa Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có quyết định mới
51 1173/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Hiệp giữ chức Phó Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2021-2026.
52 1107/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định để bà Phạm Thị Lan Hương thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Nội - Chẩn - Dược lý, Khoa Thú y do hết nhiệm kỳ công tác
53 1112/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhiên giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học động vật, Khoa Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2021-2026
54 1113/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Bùi Thị Thu Hương giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Sinh học, Khoa Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2021-2026
55 1114/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Huyền giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ vi sinh, Khoa Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2021-2026
56 1115/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức: Phó Chánh Văn phòng Học viện và Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật, Khoa Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2021-2026
57 1116/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hà giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Nội - Chẩn - Dược lý, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
58 1117/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Ký sinh trùng, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
59 1065/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Xuân Trường thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Cơ Điện do hết nhiệm kỳ công tác
60 1067/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định để ông Trần Quốc Vinh thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai (cũ), Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
61 1074/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định giao ông Trần Quốc Vinh giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin tài nguyên môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có quyết định mới
62 1075/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Vân giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin tài nguyên môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2016-2021
63 1076/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Xuân Trường giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
64 1077/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định để ông Tống Ngọc Tuấn thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ Điện do cá nhân hết tuổi làm công tác quản lý
65 1079/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định giao ông Tống Ngọc Tuấn giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
66 1080/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định để ông Ngô Công Thắng thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin do hết nhiệm kỳ công tác
67 1081/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định giao ông Ngô Công Thắng giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin cho đến khi có quyết định mới
68 1082/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Hạnh giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Công nghệ thực phẩm cho đến khi có quyết định mới
69 1083/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường, thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường
70 1084/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định giao ông Trịnh Quang Huy giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có quyết định mới
71 1085/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định để bà Đinh Hồng Duyên thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Vi sinh vật, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
72 1086/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định giao bà Đinh Hồng Duyên giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Vi sinh vật, Khoa Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có quyết định mới
73 1087/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định để bà Đinh Thị Hải Vân thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Quản lý môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
74 1088/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định giao bà Đinh Thị Hải Vân giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quản lý môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có quyết định mới
75 1089/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định để bà Lê Thị Kim Thanh thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
76 1090/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định giao bà Lê Thị Kim Thanh giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội cho đến khi có quyết định mới
77 1292/QĐ-HVN 11/03/2022 Quyết định thành lập Bộ môn Máy nông nghiệp và thực phẩm, Khoa Cơ Điện
78 1148/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định thành lập Bộ môn Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng trên cơ sở tổ chức lại hai Bộ môn Khoa học đất và Bộ môn Nông hóa, Khoa Tài nguyên và Môi trường
79 1169/QĐ-HVN 04/03/2022 Quyết định đổi tên Bộ môn Tài nguyên nước thành Bộ môn Quản lý tài nguyên, Khoa Tài nguyên và Môi trường
80 1066/QĐ-HVN 02/03/2022 Đổi tên Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai thành Bộ môn Hệ thống thông tin tài nguyên môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường
       

Nguồn tin: Ban Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây