Các quyết định về công tác tổ chức cán bộ tháng 9, 10 năm 2021

Thứ hai - 18/10/2021 22:52 1.016 0
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 5203/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Đỗ Lê Anh, giữ chức Giám đốc Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, nhiệm kỳ 2021-2026.
2 5204/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Cường, giữ chức Trạm trưởng Trạm Y tế, nhiệm kỳ 2021-2026.
3 5205/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định để ông Hà Viết Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Cây trồng, thôi kiêm nhiệm chức Trưởng Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác.
4 5206/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Huy, Giám đốc Bệnh viện Cây trồng, Phó Trưởng Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học, giữ chức Trưởng Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
5 5207/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định để bà Đỗ Thị Hường, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và Thống kê sinh học, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác.
6 5208/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Dinh, giữ chức Trưởng Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và Thống kê sinh học, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
7 5209/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Thanh Hải, giữ chức Trưởng Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
8 5210/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định để ông Chu Anh Tiệp, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Canh tác học, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác.
9 5211/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thiêm, giữ chức Trưởng Bộ môn Canh tác học, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
10 5212/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Đồng Huy Giới, giữ chức Trưởng Bộ môn Sinh học, Khoa Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2021-2026.
11 5213/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Lâm Hải, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật, Khoa Công nghệ sinh học do hết nhiệm kỳ công tác.
12 5214/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Trường Sơn, giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật, Khoa Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2021-2026.
13 5215/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Xuân Cảnh, thôi kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Công nghệ vi sinh, Khoa Công nghệ sinh học do cá nhân được giao nhiệm vụ công tác mới.
14 5216/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Giang, giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ vi sinh, Khoa Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2021-2026.
15 5217/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Việt Đức, Giám đốc Viện Phát triển công nghệ cơ điện, kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Động lực, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026.
16 5218/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định để ông Trịnh Đình Khuyến, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản do cá nhân có đơn đề nghị không giữ chức Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2021-2026.
17 5219/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Việt Dũng, giữ chức Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản, nhiệm kỳ 2021-2026.
18 5229/QĐ-HVN 28/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Tiệp, giữ chức Chánh Văn phòng Học viện, nhiệm kỳ 2021-2026.
19 5114/QĐ-HVN 25/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Cù Thị Thiên Thu giữ chức Trưởng Bộ môn Sinh lý - Tập tính động vật, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026.
20 4991/QĐ-HVN 19/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Bá Tiếp thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai, Khoa Thú y do hết nhiệm kỳ công tác
21 4992/QĐ-HVN 19/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Đàm Văn Phải giữ chức Trưởng Bộ môn Nội - Chẩn - Dược lý, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
22 4993/QĐ-HVN 19/10/2021 Quyết định bổ nhiệm bà Lại Thị Lan Hương, Phó Trưởng Khoa Thú y, kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
23 4994/QĐ-HVN 19/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y, giữ chức Phó Trưởng Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
24 4962/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Quốc Chỉnh thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác và hết tuổi làm công tác quản lý.
25 4966/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Núi giữ chức Phó Trưởng Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2021-2026
26 4967/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Trụ giữ chức Phó Trưởng Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2021-2026
27 4964/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định để bà Hồ Thị Thu Giang thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác và hết tuổi làm công tác quản lý.
28 4963/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Đức Huy Giám đốc Bệnh viện Cây trồng, Phó Trưởng Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác.
29 4965/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tùng giữ chức: Phó Trưởng Khoa Nông học và Trưởng Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
30 4968/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Hữu Đức thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học động vật, Khoa Công nghệ sinh học do hết nhiệm kỳ công tác.
31 4971/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Huy Doanh giữ chức Trưởng Bộ môn Hóa sinh động vật, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026
32 4858/QĐ-HVN 12/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Vũ Thị Thu Hiền giữ chức Trưởng Bộ môn Di truyền và Chọn giống cây trồng, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
33 4861/QĐ-HVN 12/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Sinh lý thực vật, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
34 4888/QĐ-HVN 12/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Ước giữ chức Trưởng Ban Thanh tra, nhiệm kỳ 2021-2026.
35 4817/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ giữ chức Trưởng Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026.
36 4818/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Bình giữ chức Trưởng Bộ môn Quân sự chung, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026.
37 4819/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Chung giữ chức Trưởng Bộ môn Công tác quốc phòng - an ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026.
38 4820/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Ngọc Thạch giữ chức Trưởng Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026.
39 4821/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Thiết giữ chức Trưởng Bộ môn Cơ học kỹ thuật, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
40 4822/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Ngô Trí Dương, Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Tự động hóa, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
41 4823/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hiên giữ chức Trưởng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
42 4824/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức: Phó Trưởng Khoa Cơ Điện, Trưởng Bộ môn Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
43 4825/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trương Đình Hoài, Phó Trưởng Khoa Thủy sản, kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản, Khoa Thủy sản, nhiệm kỳ 2021-2026
44 4826/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Hiệp, Phó Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026
45 4827/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Cơ Điện thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Cơ Điện do hết nhiệm kỳ công tác
46 4828/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định giao ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Cơ Điện, giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
47 4657/QĐ-HVN 01/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Tăng Thị Hạnh giữ chức Trưởng Bộ môn Cây lương thực, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
48 4609/QĐ-HVN 29/09/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Lê Thị Minh Châu giữ chức Trưởng Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2021-2026.
49 4486/QĐ-HVN 22/09/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mậu Dũng giữ chức Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
50 4228/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định để ông Nguyễn Hữu Nhuần thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn do hết nhiệm kỳ công tác.
51 4229/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định để bà Lê Thị Xuân thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác.
52 4230/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Minh Hạnh thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác.
53 4231/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định để bà Trần Thị Hà Nghĩa thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ do hết nhiệm kỳ công tác.
54 4232/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học do hết nhiệm kỳ công tác.
55 4233/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Khoa học xã hội cho đến khi có quyết định mới.
56 4234/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học cho đến khi có quyết định mới.
57 4235/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định giao ông Nguyễn Hữu Nhuần giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn cho đến khi có quyết định mới.
58 4236/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định giao bà Trần Thị Hà Nghĩa giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới.
59 4237/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định giao bà Bùi Thị Là giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới.
60 4238/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Ninh Thị Phíp giữ chức: Phó Trưởng Khoa Nông học và Trưởng Bộ môn Cây công nghiệp, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
61 4227/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định để ông Ngô Tuấn Anh thôi giữ nhiệm vụ Trưởng Khoa Công nghệ thông tin
62 4268/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định giao ông Nguyễn Công Tiệp kiêm nhiệm giữ nhiệm vụ Trưởng Khoa Công nghệ thông tin cho đến khi có quyết định mới.
63 4240/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trương Đình Hoài giữ chức Phó Trưởng Khoa Thủy sản, nhiệm kỳ 2021-2026.
64 4178/QĐ-HVN 01/09/2021 Quyết định để bà Trần Thị Lan Hương thôi giữ chức: Phó Trưởng Khoa Công nghệ thực phẩm và Trưởng Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng, Khoa Công nghệ thực phẩm kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021
65 4181/QĐ-HVN 01/09/2021 Quyết định giao ông Nguyễn Xuân Thảo, Phó Trưởng Bộ môn Mạng và Hệ thống thôn tin giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Mạng và Hệ thống thôn tin, Khoa Công nghệ thông tin kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có quyết định mới.
66 4180/QĐ-HVN 01/09/2021 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Trưởng Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng, Khoa Công nghệ thực phẩm cho đến khi có quyết định mới.
67 4182/QĐ-HVN 01/09/2021 Quyết định giao ông Đào Xuân Tiến, Xưởng phó Xưởng Cơ Điện giữ nhiệm vụ phụ trách Xưởng Cơ Điện, Khoa Cơ Điện kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có quyết định mới.
68 4183/QĐ-HVN 01/09/2021 Quyết định giao bà Phạm Hương Lan, Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh cơ bản giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Tiếng Anh cơ bản, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới.

Nguồn tin: Ban Tổ chức cán bộ

 Tags: bổ nhiệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây