Văn bản theo cơ quan ban hành: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 1799/QĐ-HVN 06/04/2022 Giao ông Nguyễn Văn Quân giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có quyết định mới
152 1798/QĐ-HVN 06/04/2022 Để ông Nguyễn Văn Quân thôi kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
153 1771/QĐ-HVN 05/04/2022 Bổ nhiệm lại ông Trương Hà Thái giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
154 1600/QĐ-HVN 27/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Ngọc Thắng giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Cây công nghiệp, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
155 1597/QĐ-HVN 27/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch, Khoa Công nghệ thực phẩm, nhiệm kỳ 2021-2026.
156 1602/QĐ-HVN 27/03/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Thịnh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Di truyền giống gia súc, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026.
157 1601/QĐ-HVN 27/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Chí Thành thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Di truyền giống gia súc, Khoa Chăn nuôi do hết nhiệm kỳ công tác
158 1379/QĐ-HVN 14/03/2022 Quyết định Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Đức giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
159 1368/QĐ-HVN 14/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Lê Ngọc Anh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
160 1234/QĐ-HVN 07/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Trọng Phương, Phó Giáo sư kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Trắc địa bản đồ, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026.
161 1420/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hòa giữ chức Trưởng Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026.
162 1442/QĐ-HVN 17/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Bùi Thị Là giữ chức Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2021-2026.
163 1419/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Đắc Dũng thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội
164 1418/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Lê Thanh giữ chức Trưởng Bộ môn Khoa học chính trị, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026
165 1416/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết đinh bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hạnh giữ chức Trưởng Bộ môn Pháp luật, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026
166 1417/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định để ông Vũ Văn Tuấn thôi kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Bộ môn Pháp luật, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
167 1412/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức Trưởng Bộ môn Hóa học, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
168 1414/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Phùng Thị Thu Hà giữ chức Trưởng Bộ môn Thực vật, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
169 1415/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Hữu Cường thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Thực vật, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác
170 1624/QĐ-HVN 07/04/2021 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý các viện, trung tâm
171 1315/QĐ-HVN 13/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Hồng Hạnh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và Thống kê sinh học, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
172 1312/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Thu giữ chức Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
173 1300/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Tuấn Sơn thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
174 1306/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Tố Nga giữ chức Trưởng Bộ môn Bộ môn Bệnh lý thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
175 1305/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Bùi Trần Anh Đào thôi kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Bộ môn Bệnh lý thú y, Khoa Thú y
176 1304/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hằng giữ chức Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2021-2026
177 1303/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Kim Lành giữ chức Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
178 1302/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Đỗ Quang Giám thôi kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
179 1301/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Sử Thanh Long thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y
180 1299/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thanh Lan giữ chức Trưởng Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
181 1298/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hiền giữ chức Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
182 1297/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan giữ chức Trưởng Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng, Khoa Công nghệ thực phẩm, nhiệm kỳ 2021-2026
183 1296/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Hải kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Bộ môn Máy nông nghiệp và thực phẩm, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
184 1295/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Hoàng Xuân Anh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Máy nông nghiệp và thực phẩm, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
185 1294/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Chung Thông giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Cơ học kỹ thuật, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
186 1293/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Lê Vũ Quân thôi kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Máy nông nghiệp (cũ), Khoa Cơ Điện
187 1292/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định thành lập Bộ môn Máy nông nghiệp và thực phẩm, Khoa Cơ Điện
188 1291/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lộc giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Cây lương thực, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
189 1290/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Thiều Thị Phong Thu giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Canh tác học, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
190 1289/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Việt Long thôi kiêm nhiệm chức Phó Trưởng Bộ môn Cây lương thực, Khoa Nông học
191 1288/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Tuấn Anh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Sinh lý thực vật, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
192 1287/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Di truyền và Chọn giống cây trồng, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
193 1173/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Hiệp giữ chức Phó Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2021-2026.
194 1172/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thu Hà giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng, Khoa Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có quyết định mới
195 1171/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định để bà Nguyễn Thu Hà thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Nông hóa (cũ), Khoa Tài nguyên và Môi trường do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức
196 1170/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Luyện Hữu Cử giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2016-2021
197 1167/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thủy giữ chức Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2021-2026
198 1166/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Quang Học thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Quy hoạch đất, Khoa Tài nguyên và Môi trường do cá nhân hết tuổi làm công tác quản lý
199 1165/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Ước giữ chức Trưởng Bộ môn Phương pháp giáo dục, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2021-2026
200 1164/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định để bà Ngô Thị Dung thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Tài nguyên nước (cũ), Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay2,152
  • Tháng hiện tại124,465
  • Tổng lượt truy cập3,001,920
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây