Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

Thứ tư - 21/08/2019 00:32 629 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số: 1141 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019

V/v kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

            Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quy định thực hiện kéo dài thời gian làm việc và chế độ hưu trí được ban hành kèm theo Quyết định số 2515/QĐ-HVN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Quyết định số 2335/QĐ-HVN ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam sửa đổi, bổ sung Quy định thực hiện kéo dài thời gian làm việc và chế độ hưu trí;

Học viện thông báo danh sách nhà giáo thuộc đối tượng đến độ tuổi nghỉ hưu có thể kéo dài thời gian làm việc để đơn vị xem xét (có danh sách kèm theo). Điều kiện và quy trình xem xét kéo dài thời gian làm việc được quy định tại Quy định thực hiện kéo dài thời gian làm việc và chế độ hưu trí được ban hành kèm theo Quyết định số 2515/QĐ-HVN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Quyết định số 2335/QĐ-HVN ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam sửa đổi, bổ sung Quy định thực hiện kéo dài thời gian làm việc và chế độ hưu trí.

Ý kiến của đơn vị (Bộ môn, Khoa) và nhà giáo gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 14 tháng 9 năm 2019.

Các văn bản, biểu mẫu được đăng trên trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức cán bộ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ NN và PTNT (để b/c);

- Lưu VT, TC,LT(20).

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

 

Quy định thực hiện kéo dài thời gian làm việc và chế độ hưu trí;

 Tags: kéo dài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây