Công văn số 22/HVN-TCCB ngày 05/01/2019 về việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2019

Thứ sáu - 04/01/2019 22:13 571 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   22 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    05   tháng  01  năm 2019

V/v: lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2019

 

 

Kính gửi:  Trưởng các đơn vị trong Học viện

                

Thực hiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là viên chức) của Học viện, Giám đốc Học viện đề nghị Trưởng các đơn vị căn cứ vào vị trí công tác, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của đơn vị lập kế hoạch và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo biểu mẫu sau:

            I. Kế hoạch bồi dưỡng chuẩn hóa viên chức theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh (mẫu 1)

            1. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (áp dụng đối với các viên chức là giảng viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

            2. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính (áp dụng đối với các viên chức dự thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính).

            3. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên (áp dụng đối với các viên chức đang giữ chức danh chuyên viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; cán sự).

                4. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh nghiên cứu viên chính (áp dụng đối với viên chức dự thi thăng hạng từ nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính).

                5. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh nghiên cứu viên (áp dụng đối với các viên chức đang giữ chức danh nghiên cứu viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu viên.

                6. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh kỹ sư chính (áp dụng đối với viên chức dự thi thăng hạng từ kỹ sư lên kỹ sư chính và các viên chức đang giữ chức danh kỹ sư chính chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư chính).

                7. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh kỹ sư (áp dụng đối với các viên chức hiện đang giữ chức danh kỹ sư chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh kỹ sư; kỹ thuật viên).

                8. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh kế toán viên chính (áp dụng đối với các viên chức dự thi chức danh kế toán viên lên kế toán viên chính).

                9. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh kế toán viên (áp dụng đối với các viên chức đang giữ chức danh kế toán viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh kế toán viên; viên chức đang giữ chức danh kế toán viên trung cấp).

                10. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh biên tập viên (áp dụng đối với các viên chức đang giữ chức danh biên tập viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệm vụ chức danh biên tập viên).

                11. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh thư viện viên hạng II/thư viện viên chính (áp dụng đối với viên chức dang giữ chức danh thư viện viên chính chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp chức danh thư viện viên chính; viên chức đang giữ chức danh thư viện viên chính dự thi thăng hạng từ chức danh thư viện viên lên thư viện viên chính).

                12. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thu viện (áp dụng đối với các viên chức đảm nhận công tác thư viện; viên chức giữ chức danh thư viện viên nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác chuyên ngành Thư viện).

                13. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh bác sĩ chính (áp dụng đối với các viên chức dự thi thăng hạng từ bác sĩ lên bác sĩ chính).

                14. Lớp bồi dưỡng kiến thức tin học:

                - Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (áp dụng đối với tất cả viên chức).

                - Tin học văn phòng (áp dụng cho giảng viên; áp dụng khối cán bộ văn phòng của các khoa, ban, trung tâm).

                - Tập huấn về Tin học CNTT/Iphone/Ipad/Icloud (áp dụng đối với tất cả viên chức)

                15. Lớp bồi dưỡng ngoại ngữ (áp dụng đối với Giảng viên; áp dụng khối cán bộ văn phòng của các khoa, ban, trung tâm).

                * Ghi chú: Các lớp có > 50 người đăng ký thì Học viện sẽ liên hệ để mở lớp tại Học viện, các lớp<50 người đăng ký thì các viên chức sẽ tự đi học tại các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo.

                II. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài

1. Đào tạo, bồi dưỡng trong nước

a)       Đào tạo thạc sĩ (áp dụng bắt buộc đối với các viên chức giữ chức danh giảng viên hiện chưa học cao học hoặc chưa có bằng thạc sĩ), tiến sĩ (mẫu 2).

b)       Đào tạo văn bằng 2 (mẫu 2).

c)       Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm (mẫu 3).

            - Bồi dưỡng Hội nhập kinh tế quốc tế (áp dụng đối với tất cả viên chức)

            - Bồi dưỡng Chính sách về quốc phòng an ninh Việt Nam ((áp dụng đối với tất cả viên chức)

            - Bồi dưỡng về Quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 (áp dụng đối với tất cả công chức, viên chức)

            - Bồi dưỡng Kỹ năng viết và trình bày văn bản (áp dụng đối với chuyên viên các ban, trợ lý các khoa)

            - Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lưu trữ hồ sơ (áp dụng đối với chuyên viên các ban, trợ lý các khoa)

            - Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm (áp dụng đối với kỹ sư, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên các khoa)

            - Tập huấn quy trình và định hướng sản xuất chuỗi sản phẩm công nghệ cao (áp dụng đối với giảng viên, kỹ sư, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên các khoa)

            - Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, điều khiển từ xa và truy xuất nguồn gốc thực phẩm (áp dụng đối với giảng viên các khoa, một số Ban liên quan)

            - Tập huấn ứng dụng tiến bộ công nghệ vào quá trình cung cấp dịch vụ công

(áp dụng đối với tất cả công chức, viên chức)

            - Tập huấn về Nông nghiệp công nghệ cao (áp dụng đối với giảng viên, kỹ sư, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên các khoa và các Ban có liên quan)

            - Tập huấn về Nông nghiệp hữu cơ (áp dụng đối với giảng viên, kỹ sư, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên các khoa và các Ban có liên quan)

            - Tập huấn về Nông nghiệp thông minh (áp dụng đối với giảng viên, kỹ sư, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên các khoa và các Ban có liên quan)

            - Tập huấn về xây dựng Chính phủ điện tử (áp dụng đối với lãnh đạo chủ chốt mở rộng)

            - Tập huấn về tái cơ cấu nông nghiệp (áp dụng đối với lãnh đạo các đơn vị)

            - Tập huấn về quy hoạch nông nghiệp (áp dụng đối với các đơn vị và cá nhân làm công tác quy hoạch nông nghiệp)

            - Tập huấn về chiến lược phát triển nông nghiệp của Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (áp dụng đối với lãnh đạo các đơn vị)

            - Tập huấn về chiến lược Khoa học công nghệ của Việt Nam (áp dụng đối với Trưởng Phó các đơn vị, ban KH & CN, Trưởng và thư ký nhóm nghiên cứu mạnh, Trưởng và thư ký nhóm Tiến sĩ, Trợ lý khoa học Khoa)

            - Tập huấn về chiến lược Giáo dục đào tạo của Việt Nam (áp dụng đối với lãnh đạo các đơn vị, giảng viên, ban Quản lý đào tạo)

            - Tập huấn về xếp hạng trường đại học (áp dụng đối với lãnh đạo các đơn vị)

            - Bồi dưỡng kỹ năng quản lý (áp dụng đối với lãnh đạo các đơn vị)

            - Tập huấn về Chính sách đối ngoại của Việt Nam (áp dụng đối với lãnh đạo chủ chốt mở rộng)

            - Tập huấn về Kinh tế - Chính trị của đất nước năm 2019 - 2020 (áp dụng đối với lãnh đạo chủ chốt mở rộng)

            2. Đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài (mẫu 4)

a)       Đào tạo thạc sĩ (áp dụng bắt buộc đối với các viên chức giữ chức danh giảng viên hiện chưa học cao học hoặc chưa có bằng thạc sĩ), tiến sĩ

b)       Bồi dưỡng ngoại ngữ (theo các mức trình độ khác nhau)

c)       Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm (ghi rõ nội dung). 

Đề nghị Trưởng các đơn vị lập kế hoạch nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức và gửi về Ban Tổ chức cán bộ (bản mềm gửi qua Email: btkvan@vnua.edu.vn) trước ngày 19 tháng 01 năm 2019.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,ĐBCL, TCCB.        

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

Mẫu biểu kèm theo Công văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây