Thông báo số 1089/HVN-TCCB ngày 13/08/2019 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019

Thứ hai - 12/08/2019 23:20 1.029 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 

Số: 1089 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019

V/v: kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện.

Căn cứ Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-HVN ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 746/HVN-TCCB ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động (viên chức) và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019;

Căn cứ vào kết quả bình xét thi đua từ các đơn vị và kết quả rà soát của Thường trực Hội đồng; Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện họp ngày 03 tháng 8 năm 2019 đã xem xét thành tích của tập thể, cá nhân trong toàn Học viện và bỏ phiếu danh hiệu thi đua, khen thưởng: Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Kết quả danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2018-2019 được đăng trên trang thông tin điện tử của Học viện/Ban Tổ chức cán bộ;

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện thông báo và yêu cầu Trưởng các đơn vị thông tin cho viên chức trong đơn vị được biết, ý kiến phản ánh của các đơn vị và cá nhân gửi về Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ: Email: tccb@vnua.edu.vn) chậm nhất ngày thứ ba (ngày 20 tháng 8 năm 2019)./. 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, TCCB.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan

 

 

1. Thông báo số 1089/HVN-TCCB ngày 13/08/2019

 

2. Kết quả danh hiệu thi đua cơ sở

 

3. Kết quả danh hiệu, khen thưởng cấp cao (Bằng khen của: Thủ tướng, Bộ trưởng; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây