Thông báo số 138/HVN-TCCB ngày 10/07/2019 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2018- 2019

Thứ tư - 10/07/2019 12:15 859 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số: 138 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019


THÔNG BÁO

Về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động

năm học 2018- 2019

——————

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-HVN ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 746/HVN-TCCB ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động (viên chức) và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019;

Trên cơ sở phiếu tự đánh giá, phân loại của từng viên chức, kết quả đánh giá, phân loại viên chức của Trưởng đơn vị và thông tin cung cấp từ các ban chức năng, Học viện đã rà soát, tổng hợp và thông báo kết quả sơ bộ đánh giá, phân loại viên chức trong toàn Học viện năm học 2018 - 2019 trên trang thông tin điện tử của Học viện/Ban Tổ chức cán bộ;

Để đảm bảo quyền lợi cho viên chức, Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo cho viên chức trong đơn vị được biết về kết quả sơ bộ đánh giá, phân loại viên chức của Học viện năm học 2018 - 2019, mọi ý kiến phản ánh gửi về Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) chậm nhất vào thứ hai (ngày 15 tháng 7 năm 2019)./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu TCCB.

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

 


1. Thông báo số 138/HVN-TCCB ngày 10/07/2019

 

2. Danh sách kết quả đánh giá, phân loại sơ bộ năm học 2018-2019

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây